nasze media Najnowszy numer MGN 01/2022
dodane 27.08.2020 11:51

„Papież Franciszek w oczach dzieci”

VII MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY

VII MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY

pt. „Papież Franciszek w oczach dzieci”

 

Organizator:

Maciej Konieczny, Katolickie Stowarzyszenie „CIVITAS CHRISTIANA” w Turku

Honorowy Patronat:

J.E. Arcybiskup Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce

J.E. Arcybiskup Wojciech Polak, Metropolita Gnieźnieński,  Prymas Polski

J.E. Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański

J.E. Arcybiskup Grzegorz Ryś, Administrator Apostolski Diecezji Kaliskiej

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

I Postanowienia Ogólne

Celem konkursu jest popularyzowanie postaci Papieża Franciszka wśród dzieci oraz motywowanie do pracy twórczej, rozwijanie  wyobraźni artystycznej i zainteresowań
w zakresie sztuk plastycznych.

  1.  Czas trwania konkursu:  od  1 września 2020 r. do 30 października 2020 r.

1.2. Technika wykonania prac - dowolna.

 

II Warunki Uczestnictwa

2.1  Konkurs adresowany  jest do przedszkolaków i uczniów z klas I – IV   

       szkół podstawowych.

2.2  Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 prace plastyczne, nigdzie    

       wcześniej niepublikowane, ani nieprezentowane w innych konkursach.

2.3  Format prac A4 - 29,7 x 21cm, prosimy nie oprawiać prac w passe - partout.

2.4  Prace plastyczne wykonane w innym formacie nie wezmą udziału w  konkursie.   

2.5  Uczestnik konkursu może nadesłać tylko prace plastyczne, które sam wykonał  i do    

       których przysługują mu pełne prawa autorskie i osobiste.

2.6  Każda praca plastyczna  musi być opisana z naklejoną informacją:

       -  imię i nazwisko, wiek, grupa przedszkolna, klasa, adres zamieszkania z kodem  

       pocztowym, e-mail, telefon kontaktowy.

       -  imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna, nazwa szkoły lub innej instytucji    

          kulturalnej, dokładny adres z kodem pocztowym, email, telefon kontaktowy   

          opiekuna.

2.7   Prace plastyczne przysłane na konkurs nie będą odsyłane i przechodzą na

        własność  organizatora.

2.8   Udział w konkursie i podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolny.

2.9   Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Turku zastrzega sobie prawo do     

        bezpłatnego wykorzystania i przetwarzania prac na potrzeby konkursu i wystaw,

        we wszystkich publikacjach, prezentacjach TV, internetowych, prasowych, a także   

        na innych nośnikach przetwarzania danych.

2.10 Przeniesienie autorskich praw majątkowych odbędzie się w drodze złożenia przez

         każdego uczestnika konkursu pisemnego oświadczenia (załącznik)

2.11  Prace należy nadesłać na adres:

 

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE „CIVITAS CHRISTIANA” w TURKU

ul. Kolska Szosa 10/21, 62-700 Turek

POLSKA

 

 

 

  1.  Prace plastyczne należy przysłać  pocztą lub firmą kurierską w sztywnym            

         opakowaniu do 30 października 2020r.

        Prace, które dotrą po tym terminie, nie wezmą udziału w konkursie.

  1.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i zaginięcie prac
      w  transporcie pocztowym i kurierskim.
  2.    Złożenie oświadczenia jest warunkiem wzięcia udziału w konkursie.
  3.    Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac,    

   które naruszają regulamin konkursu.

 

III. Zasady przyznawania  nagród w konkursie

3.1    Organizator konkursu  powołuje niezależne, profesjonalne jury, które przyzna

         nagrody i wyróżnienia.

3.2    Podział nagród należy do Organizatora.

3.4    Nagrody: I, II i III miejsca  i wyróżnienia

3.5    Laureatowi konkursu nie przysługuje prawo zamiany nagrody na ekwiwalent   

         pieniężny, ani zamiany na inną nagrodę.

3.6    W przypadku nieodebrania nagrody przez okres 90 dni, nagroda przechodzi na

         następną edycję konkursu i pozostaje do dyspozycji organizatora.

3.7    Werdykt jury Konkursu Plastycznego jest nieodwołalny.

3.8    Organizator nie odpowiada za skutki podania przez uczestnika konkursu

         nieprawdziwych danych, lub danych osób trzecich, a zwłaszcza za wynikającą z 

         tego niemożność skontaktowania się z uczestnikiem.

3.9    Finał połączony z wręczeniem nagród i wyróżnień odbędzie się 14 listopada 2020             

         roku (sobota) w Kaliszu

 

         IV. Realizacja nagród

4.1   Laureaci konkursu  i opiekunowie zostaną powiadomieni  o werdykcie jury przez   

        organizatora   pocztą elektroniczną -  e –mailem lub telefonicznie.

4.2   Laureat  konkursu przyjeżdża po odbiór nagrody  na własny koszt.

4.3   Laureat potwierdza swój przyjazd na Finałową Galę połączoną z wręczeniem   

        nagród w formie elektronicznej e-mail: kancelaria.civitasturek@interia.eu

4.4   Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu.

4.5   Wykładnia i interpretacja regulaminu konkursu należy wyłącznie do organizatora.

4.6   W sytuacjach nie objętych regulaminem  decyzje podejmuje organizator.

4.7   Od decyzji organizatora  nie przysługuje odwołanie.

Uwaga:

Uprzejmie prosimy wszystkich uczestników konkursu, nauczycieli i opiekunów prawnych o dokładne zapoznanie się z Regulaminem konkursu. Pozwoli to na uniknięcie potencjalnych nieporozumień związanych z przebiegiem konkursu, wykorzystaniem prac konkursowych, a także z przyznaniem nagród.

 

Wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać, wysyłając zapytanie na adres:  kancelaria.civitasturek@interia.eu

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie, czekają atrakcyjne nagrody.

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie Załącznik do Regulaminu Konkursu Plastycznego

 

VII MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY

 „Papież Franciszek w oczach dzieci”

(oświadczenie składane jest razem z pracami nadesłanymi na konkurs)

 

 ____________________________                                   _______________________________

Imię i nazwisko, klasa i wiek uczestnika                                                    adres zamieszkania, kod pocztowy

 

______________________                                               ______________________________

     telefon, email uczestnika                                                       nazwa, adres szkoły z telefonem i email

 

Oświadczam, iż jestem autorem pracy plastycznej zgłoszonych na VII MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY „Papież Franciszek w oczach dzieci” i przysługuje mi z tego tytułu pełnia praw autorskich, osobistych oraz majątkowych zgłoszonych prac.

  1. Nieodpłatnie przenoszę służące mi prawa majątkowe do pracy plastycznej zgłoszonej na konkurs na rzecz organizatora.
  2. Zakres przeniesionych praw majątkowych, o których mowa w punkcie 2 oświadczenia obejmuje prawo do rozpowszechniania pracy plastycznej zgłoszonej na konkurs w formie plakatów, kalendarzy, wydawnictw, prezentacji w mediach itp.

 

3. Na podstawie z art. 6 ust. 1 lita. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz małoletniego uczestnika konkursu przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana w Turku w celu wzięcia udziału w VII Międzynarodowym Konkursie Plastycznym pt. „Papież Franciszek w oczach dzieci” w zakresie: imię i nazwisko autora, wiek autora oraz imię  i nazwisko rodzica / opiekuna

 

............................................

 

data i podpis rodzica / opiekuna

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż :

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana w Turku, ul. Kolska Szosa 10/21, 62-701 Turek.

3) Administrator danych osobowych - Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana w Turku  - przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia konkursu.

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) możliwości wzięcia udziału w VII Międzynarodowym Konkursie Plastycznym  pt. Papież Franciszek w oczach dzieci

b) odebrania nagrody w konkursie

c) udostępnienia informacji o zwycięzcach

5) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym przekazanie Pana / Pani danych następuje na podstawie Pana/ Pani wniosku lub zgody.

6) Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego roku po zakończeniu konkursu.

 

 

 

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich

danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa,

8) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie

art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zobowiązującym prawem.

9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Katolickim Stowarzyszeniu Civitas Christiana w Turku przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem udziału w konkursie.

11) Pani/Pana dane będą przetwarzane w informatycznych systemach informacyjnych.

12) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

zapoznałam / zapoznałem się

 

.........................................................

data, imię i nazwisko rodzica / opiekuna

 

 

Wyrażam  zgodę na nieodpłatne utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana w Turku wizerunku mojego dziecka / mojego podopiecznego w formie fotografii, nagrań lub innych form utrwalania wizerunku dla celów związanych z promocją działalności Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Turku.

 

Wizerunek będzie rozpowszechniany wyłącznie w materiałach promocyjnych i na stronie internetowej www.civitaschristianaturek.eu

 

 

 

...................................................

podpis rodzica / opiekuna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WZÓR OPISU PRACY PLASTYCZNEJ

Uwaga!  Opis pracy należy wykonać komputerowo, wszystkie pola muszą być wypełnione obowiązkowo.

Metryczkę przyklejamy na pracę

 

TYTUŁ PRACY PLASTYCZNEJ

 

 

 

 

MIEJSCE WYKONANIA

ROK

 

 

 

Nazwisko

Imię

Klasa

Wiek

Adres uczestnika z adresem i kodem pocztowym

    

 

 

 

                                     e-mail uczestnika konkursu

 

 

 

telefon uczestnika konkursu

NAZWISKO i IMIĘ  (opiekuna, nauczyciela, instruktora)

 

 

 

Telefon kontaktowy opiekuna

NAZWA INSTYTUCJI KULTURALNEJ, SZKOŁY, PARAFII, STOWARZSZENIA

 Z ADRESEM  I KODEM POCZTOWYM

 

 

 

 

 

 

E-MAIL KONTAKTOWY OPIEKUNA

         

 

« 1 »
DO POBRANIA: |
oceń artykuł Pobieranie..

Najaktywniejsi użytkownicy

 • 1
  Anonymous
 • 2
  Alex
 • 3
  maryniakopec
  ostatnia aktywność: 07.01.2020
  łączna liczba komentarzy: 36
 • 4
  gr3
 • 5
  wojas004
  ostatnia aktywność: 15.09.2019
  łączna liczba komentarzy: 113

Najwyżej docenione