nasze media Najnowszy numer MGN 07/2022
dodane 15.06.2022 11:00

KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA RODZIN

„Wakacyjne ślady Jana Pawła II”

REGULAMIN
1. Organizatorem konkursu jest Laboratorium św. Jana Pawła II z siedzibą: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, adres: ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń, e-mail: lab_jp2@umk.pl
2. Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży, rodzin. Uczestnicy muszą wypełnić zgodę na publikację zdjęcia oraz swoich danych (imię i nazwisko)/ (Załącznik 1).
3. Celem konkursu jest zachęcenie uczestników do poznawania i odkrywania miejsc związanych z osobą św. Jana Pawła II.
4. Temat konkursu „Wakacyjne ślady Jana Pawła II” należy przedstawić poprzez fotografię. Nadsyłane prace mogą przedstawiać osoby, miejsca lub zdarzenia; powinny mieć walor informacyjno-poznawczy.
5. Zgłaszane do konkursu zdjęcia muszą być wykonane przez zgłaszającego między 25 czerwca 2022 r. a 31 sierpnia 2022 r.
6. Zdjęcia mogą być wykonane dowolną techniką fotograficzną.
7. Każdy uczestnik może przedstawić do konkursu maksymalnie dwie prace.
8. Modyfikacje graficzne dopuszczalne są w zakresie: kadrowania, rozjaśniania i ściemniania całości i części zdjęcia, kontrastowania oraz redukcji koloru. Modyfikacje nie mogą wpływać na merytoryczny przekaz zdjęcia.
9. Każdą fotografię należy podpisać, podając miejsce zrobienia zdjęcia, imię i nazwisko autora oraz adres zamieszkania.
10. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez:
a) Czytelne wypełnienie karty zgłoszenia oraz przesłanie jej razem ze zdjęciem na adres:
e-mail: lab_jp2@umk.pl.
b) Format zdjęcia: RAW, rozdzielczość 300 DPI oraz JPG, rozdzielczość 300 DPI.
11. Zgłoszenie (formularz oraz prace) należy przesłać mailowo do dnia 10 września 2022 r.
z podpisanym tematem: „Wakacyjne ślady Jana Pawła II”.
12. Dane osobowe autorów nie są ujawniane członkom Jury.
13. Nadesłane prace oceni Jury powołane przez Organizatorów. Jury oceniać będzie wartość informacyjną zdjęć, zgodność z tematem konkursu oraz nowatorskie, kreatywne spojrzenie na miejsce związane ze św. Janem Pawłem II.
14. Autorzy najlepszych zdjęć otrzymają nagrody rzeczowe.
15. Ogłoszenie wyników konkursu oraz publikacja zdjęć uczestników nastąpi w niedzielę 18 września 2022 roku o godz. 12 na stronie jp2.umk.pl oraz FB Organizatora @LabJPII.
16. Organizator ma prawo do publikacji zdjęć na profilu FB Laboratorium św. Jana Pawła II. Prawa autorskie pozostają własnością ich autorów.
17. Nadesłanie na konkurs fotografii jest równoznaczne z udzieleniem organizatorowi konkursu nieodpłatnej licencji niewyłącznej: bezterminowej, bez ograniczeń terytorialnych, niepodlegającej wypowiedzeniu. Licencja uprawnia do korzystania z utworów w formie elektronicznej i drukowanej w katalogu, prasie, telewizji i w Internecie w celu promocji organizatora lub konkursu. Uczestnik udziela również organizatorowi zezwolenia na tworzenie utworów zależnych służących promocji organizatora lub konkursu (plakat, ulotka, zaproszenie, folder, katalog) – druk papierowy, forma elektroniczna, w tym udostępniane w internecie.
18. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że zgłoszony utwór nie narusza praw osób trzecich oraz że rozpowszechnienie utworu nie będzie prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku przedstawianych osób.
19. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków regulaminu
oraz wyrażeniem przez uczestnika zgód zamieszczonych w formularzu zgłoszenia.
20. Osobą do kontaktu w sprawie konkursu jest: Ks. dr Adam Jeszka, adres mailowy: jeszkadam@gmail.com

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO RODZINNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Wakacyjne ślady Jana Pawła II”
1.    Imię i nazwisko uczestnika Konkursu (w przypadku osoby niepełnoletniej należy podać także dane opiekuna):
.......................................................................................................................................................
2.    Adres do korespondencji:
 …………………………………………..…..............................................................................
3.    Telefon/ Email:
…….……..……...………………………………………………………………………………
4.    Tytuł i krótki opis przedstawionego miejsca/ wydarzenia/ sytuacji):
Fotografia 1
...…………………………………………………...…………………………………………
Fotografia 2
…………………………………………………………………………………………………
O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Rodzinnego Konkursu Fotograficznego „Wakacyjne ślady Jana Pawła II” i akceptuję jego treść.
Oświadczam, że zawarte w niniejszej karcie dane są prawdziwe, a przesłane przeze mnie prace wykonałem/łam osobiście, posiadam do nich wyłączne prawa i nie są obciążone roszczeniami osób trzecich. Oświadczam również, że nie naruszyłem prawa wizerunku osób występujących na zgłoszonych do konkursu fotografiach, wykonanych przeze mnie w miejscach i obiektach dostępnych publicznie lub też w innych okolicznościach, ale za wiedzą i zgodą przedstawionych osób.   
…………….............................................        ……………………………………………
Data i miejscowość/                                                              Podpis autora/ oraz opiekuna prawnego
                                                                                              (w przypadku autorów niepełnoletnich)

ZGODA NA PRZETWARANIE DANYCH OSOBOWYCH
I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka, określonych w regulaminie konkursu. Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć z Rodzinnego Konkursu Fotograficznego „Wakacyjne ślady Jana Pawła II” w mediach społecznościowych Organizatora.
……………………………….                ………………………………………………
Data i miejscowość                    Podpis autora/ oraz opiekuna prawnego
(w przypadku autorów niepełnoletnich
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:
1.    Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
z siedzibą przy ul. Gagarina 11.
2.    Informacje o przetwarzaniu danych osobowych można uzyskać, pisząc na adres e-mail: lab_jp2@umk.pl.
3.    Dane będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z celem/celami: przeprowadzenia procedury wyboru laureatów konkursu, przyznania nagród w konkursie fotograficznym, informacji o autorach zdjęć, publikacji i archiwizacji.
4.    Dane będą udostępnione następującym odbiorcom danych: podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
5.    W zakresie stanowiącym informację publiczną dane mogą być ujawniane zainteresowanym taką informacją lub opublikowane w BIP.
6.    Dane będą przetwarzane przez okres trwania konkursu i przechowywane zgodnie
z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7.    Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8.    Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9.    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - ul. Stawki 2, Warszawa.
10.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Konkursie.

…………….............................................    …………………………………………………….
Data i miejscowość                    Podpis autora/ oraz opiekuna prawnego
(w przypadku autorów niepełnoletnich)

 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Najaktywniejsi użytkownicy

 • 1
  Anonymous
 • 2
  Alex
 • 3
  maryniakopec
  ostatnia aktywność: 07.01.2020
  łączna liczba komentarzy: 36
 • 4
  gr3
 • 5
  wojas004
  ostatnia aktywność: 15.09.2019
  łączna liczba komentarzy: 113

Najwyżej docenione