nasze media Najnowszy numer MGN 06/2022
dodane 26.10.2016 15:35

„Kronika rodzinnej niedzieli”

Jak wziąć udział w konkursie „Kronika Rodzinnej Niedzieli”?

Regulamin Konkursu pod nazwą:

„Kronika rodzinnej niedzieli”

(zwany dalej „Konkursem”)

 

 

§ 1

Postanowienia ogólne:

 

 1. Regulamin Konkursu pod nazwą: „Kronika rodzinnej niedzieli” (zwany dalej „Regulaminem”) reguluje zasady organizacji i uczestnictwa w Konkursie odbywającym się na terenie Archidiecezji Katowickiej
 2. Organizatorem Konkursu jest Archidiecezja Katowicka.
 3. Celem Konkursu jest wyłonienie określonej w Regulaminie liczby osób, które stworzą najlepsze Utwory, o których mowa w § 3 ust. 4.

 

§ 2

Uczestnicy Konkursu

 

 1. Uczestnikiem Konkursu może być: osoby fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terenie Archidiecezji Katowickiej, i która stworzy Utwór o którym mowa w § 3 ust. 4;

§ 3

Zasady i przebieg Konkursu

 

 1. Warunkiem skutecznego zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie na adres:

Kuria Metropolitalna w Katowicach 40-950 Katowice, skr. poczt. 206, (formy elektroniczne na adres kronika@archidiecezja.katowice.pl) Utworu o którym mowa w § 3 ust. 4; oraz karty zgłoszeniowej (aneks 1 do regulaminu)

 1. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu 1 Utwór.
 2. Termin nadsyłania zgłoszeń rozpoczyna się 1 października 2016 r. i upływa 1 maja 2017 r. Zgłoszenia dostarczone na adres, o którym mowa w ust. 1 po 1 maja 2017 r. nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
 3. Utworem jest opis przeżytej przez uczestników niedzieli - w okresie od 1 października 2016 do 1 maja 2017r. Utwór możemieć formę kroniki, filmu (o długości do 10 min), prezentacji multimedialnej (maksymalnie 30 slajdów), w której znajdzie się

-  przedstawienie rodziny,

-  opis świętowania niedzieli z uwzględnieniem praktyk religijnych oraz (do wyboru)

 • wspólnych działań zmierzających do lepszego poznania „małej ojczyzny”
 • korzystania z wydarzeń kulturalnych w regionie
 • podejmowanej aktywności fizycznej
 1. Informacje i relacje z przebiegu Konkursu będą podawane na stronie internetowej www.kronika.archidiecezja.katowice.pl
 2. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na stronie internetowej konkursu nie później niż 14 maja 2017 r
 3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publiczne podanie w mediach oraz na stronach internetowych Organizatora imienia i nazwiska Uczestnika oraz miejsce zamieszkania Uczestnika.

 

§ 4

Nagrody

 

 1. Nagroda główna – wyjazd rodzinny na pielgrzymkę do Ziemi Świętej w terminie - sierpień 2017.
 2. Laureata głównej nagrody Jury wybierze spośród wszystkich nadesłanych Utworów niezależnie od ich formy.
 3. Jury powołane zostanie przez organizatorów konkursu z dniem 2 maja 2017, a personalia zostaną podane na stronie internetowej.
 4. Jury wyłoni najlepszy Utwór biorąc pod uwagę zgodność wymogami zawartymi w § 3 ust. 4 oraz walorami estetycznymi i technicznymi.
 5. Nagroda miesiąca – od grudnia 2016 roku do 14 maja 2017 r. zostaną przyznane nagrody miesiąca.
 6. Do Nagrody miesiąca będą pretendować tylko filmy, które zostaną przesłane na adres organizatora w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w czasie którego trwać będzie publiczne głosowanie na stronie internetowej konkursu.
 7. Zwycięzcą miesiąca zostanie Utwór z największą liczbą głosów.
 8. Nagrody miesiąca będą sukcesywnie prezentowane w kolejnych miesiącach trwania konkursu.

 

§ 5

Dane osobowe

 

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane wyłącznie dla celów Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu i otrzymania nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w Konkursie. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

 

§ 6

Prawa autorskie

 

 1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że każdy Utwór zgłoszony do Konkursu został stworzony samodzielnie przez Uczestnika i jest wolny od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich.
 2. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest, by w Utworze nie znalazły się fragmenty lub całe utwory, które objęte są prawami i roszczeniami osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich.
 3. Z chwilą wysłania zgłoszenia do Konkursu Uczestnik, bez wynagrodzenia przenosi na Organizatora własność egzemplarza Utworu i udziela bez wynagrodzenia nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystania z Utworu na następujących polach eksploatacji:
  • utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera) Utworu dowolną techniką,
  • publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
  • publiczne wystawianie Utworu,
  • nadawanie i remitowanie w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za pomocą fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych , telekomunikacyjnych lub innych systemach przekazu .
 4. Uczestnik Konkursu, upoważnia Organizatora do udostępnienia Utworu anonimowo oraz do decydowania o jego pierwszym publicznym udostępnieniu.

 

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Konkurs prowadzony na podstawie regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 nr 201, poz. 1540 z późniejszymi zmianami).
 2. Niniejszy regulamin dostępnyjest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.kronika.archidiecezja.katowice.pl.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu pod nazwą:

„Kronika rodzinnej niedzieli”                         

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

 

 

……………………………………., dnia…………………………….

 

(miejscowość)                                 (data)

 

……………………………………………

(imię i nazwisko)

 

……………………………………………

 

(ulica ,nr domu)

 

…………………………………………..

 

(kod pocztowy, miasto)

 

…………………………………………..

 

(nr telefonu)

 

 

…………………………………………….

 

(adres mailowy)

 

 

..……………………………………………………

 

(podpis)

« 1 2 »
oceń artykuł Pobieranie..

Najaktywniejsi użytkownicy

 • 1
  kawa
 • 2
  Anonymous
 • 3
  Alex
 • 4
  maryniakopec
  ostatnia aktywność: 07.01.2020
  łączna liczba komentarzy: 36
 • 5
  gr3

Najwyżej docenione