„Kronika rodzinnej niedzieli”

publikacja 26.10.2016 15:35

Jak wziąć udział w konkursie „Kronika Rodzinnej Niedzieli”?

Kronika rodzinnej niedzieli
Mały Gość Niedzielny

Jak wziąć udział w konkursie „Kronika Rodzinnej Niedzieli”?

Jeżeli rodzina chce wziąć udział w konkursie ma za zadanie opisać jedną z niedziel, którą przeżyła wspólnie.

Wspólnie przeżytą niedzielę można opisać posługując się papierem i długopisem - czyli w formie tradycyjnej. Oczywiście do kroniki dołączcie zdjęcia lub rysunki własnoręcznie wykonane oraz wszystko to co się da przykleić na kartkach kroniki.

Można też nagrać film, który będzie dokumentował to co razem robiliście w czasie niedzieli. Film nie może być dłuższy niż 10 min.

Można też udokumentować rodzinnie spędzaną niedzielę posługując się prezentacją multimedialną, która składać się będzie z maksymalnie 30 slajdów.

 

Wasze prace przesyłajcie na adres: Kuria Metropolitalna w Katowicach 40-950 Katowice, skr. poczt. 206, (formy elektroniczne na adres kronika@archidiecezja.katowice.pl)

 

Nie zapomnijcie o przesłaniu karty zgłoszeniowej! Dołączcie ją do waszej pracy. Kartę można znaleźć na stronie www.kronika.archidiecezja.katowice.pl. Tam też zamieszczony jest szczegółowy regulamin konkursu.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie.

 

Regulamin znajduje się na drugiej stronie

Regulamin Konkursu pod nazwą:

„Kronika rodzinnej niedzieli”

(zwany dalej „Konkursem”)

 

 

§ 1

Postanowienia ogólne:

 

 1. Regulamin Konkursu pod nazwą: „Kronika rodzinnej niedzieli” (zwany dalej „Regulaminem”) reguluje zasady organizacji i uczestnictwa w Konkursie odbywającym się na terenie Archidiecezji Katowickiej
 2. Organizatorem Konkursu jest Archidiecezja Katowicka.
 3. Celem Konkursu jest wyłonienie określonej w Regulaminie liczby osób, które stworzą najlepsze Utwory, o których mowa w § 3 ust. 4.

 

§ 2

Uczestnicy Konkursu

 

 1. Uczestnikiem Konkursu może być: osoby fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terenie Archidiecezji Katowickiej, i która stworzy Utwór o którym mowa w § 3 ust. 4;

§ 3

Zasady i przebieg Konkursu

 

 1. Warunkiem skutecznego zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie na adres:

Kuria Metropolitalna w Katowicach 40-950 Katowice, skr. poczt. 206, (formy elektroniczne na adres kronika@archidiecezja.katowice.pl) Utworu o którym mowa w § 3 ust. 4; oraz karty zgłoszeniowej (aneks 1 do regulaminu)

 1. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu 1 Utwór.
 2. Termin nadsyłania zgłoszeń rozpoczyna się 1 października 2016 r. i upływa 1 maja 2017 r. Zgłoszenia dostarczone na adres, o którym mowa w ust. 1 po 1 maja 2017 r. nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
 3. Utworem jest opis przeżytej przez uczestników niedzieli - w okresie od 1 października 2016 do 1 maja 2017r. Utwór możemieć formę kroniki, filmu (o długości do 10 min), prezentacji multimedialnej (maksymalnie 30 slajdów), w której znajdzie się

-  przedstawienie rodziny,

-  opis świętowania niedzieli z uwzględnieniem praktyk religijnych oraz (do wyboru)

 • wspólnych działań zmierzających do lepszego poznania „małej ojczyzny”
 • korzystania z wydarzeń kulturalnych w regionie
 • podejmowanej aktywności fizycznej
 1. Informacje i relacje z przebiegu Konkursu będą podawane na stronie internetowej www.kronika.archidiecezja.katowice.pl
 2. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na stronie internetowej konkursu nie później niż 14 maja 2017 r
 3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publiczne podanie w mediach oraz na stronach internetowych Organizatora imienia i nazwiska Uczestnika oraz miejsce zamieszkania Uczestnika.

 

§ 4

Nagrody

 

 1. Nagroda główna – wyjazd rodzinny na pielgrzymkę do Ziemi Świętej w terminie - sierpień 2017.
 2. Laureata głównej nagrody Jury wybierze spośród wszystkich nadesłanych Utworów niezależnie od ich formy.
 3. Jury powołane zostanie przez organizatorów konkursu z dniem 2 maja 2017, a personalia zostaną podane na stronie internetowej.
 4. Jury wyłoni najlepszy Utwór biorąc pod uwagę zgodność wymogami zawartymi w § 3 ust. 4 oraz walorami estetycznymi i technicznymi.
 5. Nagroda miesiąca – od grudnia 2016 roku do 14 maja 2017 r. zostaną przyznane nagrody miesiąca.
 6. Do Nagrody miesiąca będą pretendować tylko filmy, które zostaną przesłane na adres organizatora w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w czasie którego trwać będzie publiczne głosowanie na stronie internetowej konkursu.
 7. Zwycięzcą miesiąca zostanie Utwór z największą liczbą głosów.
 8. Nagrody miesiąca będą sukcesywnie prezentowane w kolejnych miesiącach trwania konkursu.

 

§ 5

Dane osobowe

 

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane wyłącznie dla celów Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu i otrzymania nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w Konkursie. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

 

§ 6

Prawa autorskie

 

 1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że każdy Utwór zgłoszony do Konkursu został stworzony samodzielnie przez Uczestnika i jest wolny od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich.
 2. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest, by w Utworze nie znalazły się fragmenty lub całe utwory, które objęte są prawami i roszczeniami osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich.
 3. Z chwilą wysłania zgłoszenia do Konkursu Uczestnik, bez wynagrodzenia przenosi na Organizatora własność egzemplarza Utworu i udziela bez wynagrodzenia nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystania z Utworu na następujących polach eksploatacji:
  • utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera) Utworu dowolną techniką,
  • publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
  • publiczne wystawianie Utworu,
  • nadawanie i remitowanie w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za pomocą fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych , telekomunikacyjnych lub innych systemach przekazu .
 4. Uczestnik Konkursu, upoważnia Organizatora do udostępnienia Utworu anonimowo oraz do decydowania o jego pierwszym publicznym udostępnieniu.

 

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Konkurs prowadzony na podstawie regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 nr 201, poz. 1540 z późniejszymi zmianami).
 2. Niniejszy regulamin dostępnyjest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.kronika.archidiecezja.katowice.pl.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu pod nazwą:

„Kronika rodzinnej niedzieli”                         

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

 

 

……………………………………., dnia…………………………….

 

(miejscowość)                                 (data)

 

……………………………………………

(imię i nazwisko)

 

……………………………………………

 

(ulica ,nr domu)

 

…………………………………………..

 

(kod pocztowy, miasto)

 

…………………………………………..

 

(nr telefonu)

 

 

…………………………………………….

 

(adres mailowy)

 

 

..……………………………………………………

 

(podpis)