nasze media Najnowszy numer MGN 02/2023
dodane 09.03.2016 16:18

Konkurs "My od Mieszka i Chrobrego 966–2016"

Regulamin konkursu „My od Mieszka i Chrobrego 966–2016”

 

I.  ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu jest firma Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o., wydawca miesięcznika „Mały Przewodnik Katolicki”, z siedzibą w Poznaniu (61–245),
  ul. Chartowo 5, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000095729 – dalej „Organizator”.
 2. Współorganizatorami konkursu są miesięczniki: „Promyczek Dobra” (plac Kolegiacki 1, 33–300 Nowy Sącz), „Mały Gość Niedzielny” (ul. Wita Stwosza 11, 40–042 Katowice) „Moje Pismo Tęcza” (ul. 3 Maja 12, 42–200 Częstochowa), „Króluj Nam Chryste” – (ul. Chartowo 5, 61–245 Poznań).
 3. Konkurs rozpoczyna się  marca 2016 r. i  trwa do 30 kwietnia 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego).
 4. Miejscem konkursu jest terytorium Polski.
 5. W konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy oraz rodziny pracowników firmy Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o. oraz wszystkich innych współorganizatorów konkursu.
 6. Warunki uczestnictwa w konkursie oraz zasady jego przeprowadzenia określa wyłącznie niniejszy regulamin („Regulamin”), a wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają jedynie charakter informacyjny.
 7. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem oraz jego akceptacją. Regulamin konkursu zamieszczony jest na stronach internetowych: www.malyprzewodnik.pl, www.malygosc.pl, www.promyczek.pl, www.mojepismotecza.pl, www.ministranci.pl

 

II.  WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Konkurs organizowany jest z okazji jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski i przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych i szkolnych, młodzieży gimnazjalnej i licealnej, a także grup zorganizowanych oraz indywidualnych uczestników.
 2. Zadaniem uczestników jest odbycie podróży w czasie i przeniesienie się aż do roku 966. Po wylądowaniu w grodzie poznańskim lub gnieźnieńskim uczestnicy muszą spotkać księcia Mieszka I oraz jego syna Bolesława Chrobrego, którzy przekażą za ich pośrednictwem specjalną wiadomość dla nas, współczesnych. Odpowiedź na pytanie „JAKA to będzie wiadomość” należy przygotować w następujących technikach:

Grupa I (przedszkolaki oraz klasy 1–3) – prace plastyczne w formacie A3,

nieprzestrzenne, w dowolnej technice.

Grupa II (klasy 4–6) – „Dziennik podróży”, o objętości 5–10 stron A4.

Grupa III (klasy gimnazjalne i ponadgimnazjalne oraz grupy ministranckie i parafialne) – film (3–5 minut osoby indywidualne; 10–12 minut grupy zorganizowane).

 

 1. Prace, o których mowa w punkcie 2, należy przesłać na adres: Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o., 61–245 Poznań, ul. Chartowo 5 lub pocztą elektroniczną na adres: marketing@swietywojciech.pl z dopiskiem – konkurs „My od Mieszka i Chrobrego” oraz
  z zaznaczeniem grupy.
 2. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 30 kwietnia 2016 r.
 3. Uczestnik może wziąć udział w konkursie dowolną ilość razy.
 4. Biorąc udział w konkursie, uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem konkursu i akceptuje jego postanowienia.
 5. Prace przesłane na konkurs stają się własnością organizatora oraz współorganizatorów i mogą być przez nich wykorzystywane w publikacjach i dla celów reklamowych.
 6. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie przez uczestnika (opiekunów, którzy wyrażają zgodę na udział dzieci w konkursie) i przesłanie do Organizatora
  w sposób określony w punkcie 2 oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych uczestnika („Oświadczenie”). Oświadczenie do pobrania.

 

III.  ZASADY KONKURSU I PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Celem konkursu jest wyłonienie dziewięciu najciekawszych prac – po trzy nagrodzone miejsca w każdej grupie wiekowej.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi poprzez subiektywny wybór najciekawszych
  i najoryginalniejszych haseł, którego dokona powołana przez organizatora i współorganizatorów komisja konkursowa.
 3. W przypadku stwierdzenia działań uczestnika niezgodnych z Regulaminem konkursu, wielokrotnego, niepoprawnego zgłaszania udziału i innych działań sprzecznych z ideą i celem konkursu, uczestnik zostanie pominięty w procesie oceniania pracy.
 4. Brak możliwości odczytania z jakiegokolwiek powodu nadesłanej pracy skutkować będzie pominięciem w procesie oceniania pracy, bez przesyłania informacji do uczestnika.
 5. Zgłoszenia prac  zawierających treści nieprzyzwoite, obraźliwe lub z innych względów niepożądane, a także zgłoszenia niezgodne z ograniczeniami formatu, będą dyskwalifikowane.
 6. Autorzy najciekawszych prac (zwycięzcy) zostaną nagrodzeni. Nagrodami w konkursie są:

I nagroda – zwiedzanie Bramy Poznania oraz katedry wraz z podziemiami, przejazd zabytkowym tramwajem, zwiedzanie złotej kaplicy, zdjęcia: w złotej kaplicy przy grobie Mieszka I i Bolesława Chrobrego oraz na kamiennym tronie pierwszych władców Polski; częściowe pokrycie kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do Poznania:
– dla zwycięzców indywidualnych w kwocie 250 zł
– dla klas i grup zorganizowanych w wysokości 25% poniesionych kosztów dojazdu.
A także roczna prenumerata pisma dostosowanego do wieku zwycięzców.

II nagroda – Duży kuferek Mieszka (z roczną prenumeratą czasopism współorganizujących konkurs – po 1 egzemplarzu każdego czasopisma dla szkoły

z zestawem książek, płyt i filmów i innych atrakcyjnych nagród).

III nagroda – Mały kuferek Mieszka (z roczną prenumeratą czasopism współorganizujących konkurs – po 1 egzemplarzu każdego czasopisma dla szkoły – oraz atrakcyjnymi nagrodami niespodziankami).

 

IV.  ZASADY INFORMOWANIA O NAGRODACH

 1. O wygranej zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani przez organizatora telefonicznie lub e-mailowo. Lista zwycięzców konkursu będzie podana do wiadomości na stronach internetowych  www.malyprzewodnik.pl, www.malygosc.pl, www.promyczek.pl, www.mojepismotecza.pl, www.ministranci.pl do dnia 15 maja 2016 r.
 2. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub niespełnieniu przez zwycięzcę wymogów nagroda zostanie przyznana kolejnemu uczestnikowi spełniającemu warunki konkursu.
 3. Nie jest możliwe odstąpienie nagrody osobom trzecim ani  wypłacenie jej równowartości
  w formie pieniężnej. Nagrody II i III zostaną przesłane pocztą.

 

 

V.  ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące niezgodności przeprowadzenia konkursu z Regulaminem uczestnicy konkursu mogą zgłaszać w terminie 7 dni od daty opublikowania wyników.
  O zachowaniu terminu wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika (szkoły), jak również dokładnie określoną przyczynę reklamacji.
 3. Reklamacje należy przesłać na adres organizatora podany w punkcie I.1 Regulaminu konkursu.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez organizatora i współorganizatorów w ciągu 14 dni od daty otrzymania.
 5. Organizator i współorganizatorzy powiadomią pisemnie uczestnika o rozstrzygnięciu reklamacji, wysyłając korespondencję na adres podany przez uczestnika.

 

 

VI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez uczestników jest organizator konkursu – firma Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu
  (61–245), ul. Chartowo 5, która zapewnia wszystkim zgłoszonym uczestnikom realizację uprawnień  wynikających z  Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 133, poz. 883, z późn.zm.; tekst jednolity Dz.U. 2014 r. Poz.1182).
 2. Dane osobowe przekazane organizatorowi i współorganizatorom przez uczestników konkursu będą przez niego przetwarzane w celu realizacji konkursu i wyłonienia zwycięzców konkursu oraz doręczenia nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a uczestnikowi przysługuje prawo wglądu, żądania aktualizacji lub usunięcia danych.
 3. Uczestnik przystępując do konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celach określonych w punkcie VI. 2 oraz na opublikowanie jego imienia

i nazwiska, miejscowości, z której pochodzi, oraz wizerunku na stronach internetowych: www.malyprzewodnik.pl, www.malygosc.pl, www.promyczek.pl, www.mojepismotecza.pl, www.ministranci.pl

 1. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych fundatorowi w celu umożliwienia zwycięzcy odbioru nagród.
 2. Organizator i współorganizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia, na które nie mieli wpływu lub które powstały bez ich winy, w tym za problemy związane
  z niedoręczeniem zgłoszenia konkursowego lub niedoręczeniem nagrody, spowodowane nieprzesłaniem bądź przesłaniem przez uczestnika błędnych danych osobowych niezbędnych do doręczenia nagrody.
 3. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygają organizator
  i współorganizatorzy na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora i współorganizatorów konkursu firmę Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (61–245), ul. Chartowo 5, danych osobowych podanych przeze mnie w związku z przystąpieniem do konkursu „My od Mieszka i Chrobrego 966–2016” w celu przeprowadzenia i realizacji konkursu.

Wyrażam zgodę na opublikowanie mojego imienia i nazwiska, miejscowości, z której pochodzę, i wizerunku na stronach internetowych: www.malyprzewodnik.pl, www.malygosc.pl, www.promyczek.pl, www.mojepismotecza.pl, www.ministranci.pl oraz na przekazanie moich danych osobowych fundatorowi nagród. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy dobrowolności podania danych osobowych oraz że zostałem poinformowany o prawie wglądu do moich danych, możliwości ich poprawiania oraz zgłoszenia sprzeciwu co do dalszego ich przetwarzania.

Wyrażam zgodę na opublikowanie nazwy szkoły, miejscowości, i wizerunku uczniów na stronach internetowych: www.malyprzewodnik.pl, www.malygosc.pl, www.promyczek.pl, www.mojepismotecza.pl, www.ministranci.pl oraz na przekazanie moich danych osobowych fundatorowi nagród. Jedocześnie informuję, że jestem świadomy dobrowolności podania danych osobowych oraz że zostałem poinformowany o prawie wglądu do moich danych, możliwości ich poprawiania oraz zgłoszenia sprzeciwu co do dalszego ich przetwarzania.

 

 

 

……………………………………………

  czytelny podpis rodzica lub opiekuna

 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..