nasze media Najnowszy numer MGN 06/2022
dodane 17.06.2015 12:58

Wakacyjny konkurs fotograficzny

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest Instytut Gość Media - redakcja „Małego Gościa Niedzielnego”.
 2. Adres organizatora: „Mały Gość Niedzielny”, ul. Wita Stwosza 11, 40-042 Katowice; wakacje2015@malygosc.pl.
 3. Data rozpoczęcia konkursu: 29.06.2015 r.
 4. Termin nadsyłania prac: do 30.08.2015 r.

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Konkurs adresowany jest do czytelników miesięcznika „Mały Gość Niedzielny” i użytkowników serwisu internetowego malygosc.pl. Uczestnicy muszą spełnić wszystkie następujące warunki:

 1. W przypadku osoby niepełnoletniej udział w konkursie zgłasza opiekun prawny.
 2. Pracę konkursową należy przesłać na adres wskazany w „Postanowieniach ogólnych” pkt. 2.
 3. Uczestnicy nie mogą być pracownikami organizatora ani członkami rodzin pracowników organizatora.
 4. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody (licencji) na nieodpłatne przechowywanie i wykorzystywanie przez organizatora nadesłanych prac. Redakcja nie odsyła nadesłanych prac.
 5. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników w celach reklamowych i marketingowych.
 6. Nadesłane prace muszą być w całości stworzone przez osoby zgłaszające i nie mogą naruszać autorskich praw majątkowych osób trzecich. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, autor przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność z tytułu owych roszczeń i zwolni organizatora konkursu od jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

 

III. ZASADY KONKURSU

 1. Udział w konkursie następuje przez przesłanie na adres wskazany w „Postanowieniach ogólnych” pkt. 2 pracy konkursowej na najpiękniejsze zdjęcie z wakacji 2015.
 2. Sposób nadsyłania prac: zdjęcie zapisane w pliku elektronicznym w formacie JPG, w wielkości nie większej niż 4 MB przesłane na konto mailowe wakacje2015@malygosc.pl z dopiskiem w tytule wiadomości „Konkurs na najpiękniejsze zdjęcie z wakacji 2015”.
 3. Do zdjęcia muszą być dołączone następujące dane: imię i nazwisko autora pracy konkursowej, imię i nazwisko opiekuna prawnego (w przypadku osoby niepełnoletniej), adres pocztowy, numer telefonu i adres e-mail, a także krótki opis zdjęcia (miejsce, data wykonania, osoby ze zdjęcia).
 4. Uczestnik konkursu może przesłać tylko jedno zgłoszenie i zdobyć tylko jedną nagrodę.
 5. Prace konkursowe nadesłane oceniane będą przez użytkowników serwisu malygosc.pl.
 6. Pierwsza z dwóch nagród głównych zostanie przyznana autorowi zdjęcia, które otrzyma największą liczbę głosów użytkowników serwisu malygosc.pl.
 7. Druga z nagród głównych przyznana będzie przez jury.
 8. Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu oraz wyłonienia kolejno nagradzanych prac dokona powołane przez organizatora jury. Posiedzenie jury zwołuje jego przewodniczący.
 9. Przy ocenianiu prac jury bierze pod uwagę zarówno oryginalność pomysłu, jak i estetykę fotografii.

 

V. JURY

W skład komisji konkursowej wchodzą redaktorzy redakcji miesięcznika „Mały Gość Niedzielny” i tygodnika „Gość Niedzielny”:

 1. redaktor naczelna Gabriela Szulik - przewodnicząca,
 2. fotoedytor Józef Wolny,
 3. redaktor Piotr Sacha.

 

VI. NAGRODY

 1. Organizator przyzna dwie równorzędne nagrody główne:
  1. I miejsce, nagroda czytelników – aparat fotograficzny Canon PowerShot S200 oraz gadżety firmowe „Małego Gościa Niedzielnego”,
  2. I miejsce, nagroda jury, aparat fotograficzny Canon PowerShot S200 oraz gadżety firmowe „Małego Gościa Niedzielnego”,
  3. 10 wyróżnionych miejsc – gra komputerowa LEGO Marvel Super Heroes PC oraz gadżety firmowe „Małego Gościa Niedzielnego”,
  4. 10 wyróżnionych miejsc – gra planszowa Monopoly e-banking oraz gadżety firmowe „Małego Gościa Niedzielnego”,
 2. Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie malygosc.pl 15 września 2015 r., a prace, które zajmą I miejsca, zostaną opublikowane dodatkowo we wrześniowym numerze „Małego Gościa Niedzielnego”.
 3. Nagrody zostaną przesłane na adres podany w zgłoszeniu.
 4. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe. Nie jest możliwe otrzymanie równowartości nagrody w gotówce.
 5. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie malygosc.pl w terminie ustalonym przez organizatora.

 

VII. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie wiadomości e-mail, w której zamieszczone będą: zdjęcie konkursowe, dane osobowe: imię i nazwisko osoby biorącej udział w konkursie, imię i nazwisko opiekuna prawnego (w przypadku osoby niepełnoletniej), adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych albo ich brak powoduje wykluczenie z konkursu.
 2. Osoby biorące udział w konkursie zgadzają się na opublikowanie imienia i nazwiska oraz miejscowości na stronie malygosc.pl.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do:
  1. ustalenia zadań konkursowych,
  2. wyboru uczestników konkursu,
  3. wyłonienia zdobywców nagród na podstawie zasad określonych w niniejszym regulaminie.
 3. Spory odnoszące się do konkursu i z niego wynikające będą rozwiązywane przez organizatora konkursu.
 4. Wszelkie decyzje organizatora będą wiążące i ostateczne.
 5. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność konkursu wskutek problemów z przesyłaniem prac konkursowych, nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę materiałów lub uszkodzenia powstałe nie z winy organizatora.
 6. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.
 7. Organizator ustanawia konto korespondencyjne: wakacje2015@malygosc.pl dla wszelkiej korespondencji związanej z konkursem.
 8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie przez uczestników konkursu autorskich praw majątkowych osób trzecich.
« 1 »
DO POBRANIA: |
oceń artykuł Pobieranie..

Najaktywniejsi użytkownicy

 • 1
  kawa
 • 2
  Anonymous
 • 3
  Alex
 • 4
  maryniakopec
  ostatnia aktywność: 07.01.2020
  łączna liczba komentarzy: 36
 • 5
  gr3

Najwyżej docenione